liptovskymikulas.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Končí projekt InnoChem

Inovačné vzdelávanie talentov v oblasti chémie pre úspešné podnikanie v inováciách malých a stredných podnikov – spolupráca pokračuje

 

Končí projekt InnoChem - Inovačné vzdelávanie talentov v oblasti chémie pre úspešné podnikanie v inováciách malých a stredných podnikov – spolupráca pokračuje

 

logo chemia.jpgS podporou finančných prostriedkov Európskej únie, Programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERASMUS+, bol k 31.8.2017 na Slovensku úspešne ukončený projekt zameraný na prípravu talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a stredných podnikoch – InnoChem. Išlo o nadnárodný projekt, v ktorom Slovensko kooperovalo s Českou republikou a Gréckom, pritom vedúcim partnerom celého projektu bol práve Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR). Informovala o tom Silvia Surová, generálna sekretárka ZCHFP SR.

 

Program ERASMUS+ v rámci projektu InnoChem zastupuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a Národná agentúra programu ERAZMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Projekt trval 36 mesiacov a jeho základným cieľom bolo vytvoriť podmienky pre vznik strategického partnerstva univerzít a zamestnávateľov, ktoré povedie k rozvoju podnikateľských zručností a znalostí budúcich absolventov a zamestnancov v chemickom priemysle s dôrazom na rozvoj inovácií v malých a stredných podnikoch (MSP).

 

,,Účelom bolo využiť know-how v chemickom priemysle na vybudovanie podnikateľských schopností a zručností u mladých talentov, s cieľom napomôcť výchove novej generácie výskumníkov schopných podporiť rozvoj týchto podnikov cestou inovácií,“ konštatovala Silvia Surová a dodala, že projekt sa zameriava na podnietenie  kreativity a inovatívnosti vo výučbe na vysokých školách a univerzitách. Východiskovým materiálom projektu bola dopadová štúdia Rozhodujúce potreby v zručnostiach pre inovácie v chemickom priemysle, ktorú vypracovalo Európske združenie chemického priemyslu (CEFIC).

 

,,Práca na projekte prebehla v zmysle uvedenej štúdie v troch fázach. Prvá zahŕňala spracovanie analýzy status quo (SQA), ktorá predstavovala východiskovú analýzu chemického priemyslu každého na projekte zúčastneného štátu. Jej cieľom bolo zrealizovať komparatívnu analýzu existujúcich učebných osnov na vysokých školách a potrieb priemyslu, najmä malých a stredných podnikov. Na jej základe boli v druhej fáze projektu navrhnuté opatrenia na zlepšenie kvality poskytovaného terciárneho vzdelávania. Boli vytvorené tzv. Road Maps (RM) for enhancing education – Cestovné mapy pre zlepšenie vzdelávania. Všetky zúčastnené štáty najskôr zanalyzovali výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý sa uskutočnil v rámci SQA v roku 2015 medzi malými a strednými podnikmi daného štátu. Tu podnikatelia odpovedali na rôzne otázky týkajúce sa ich požiadaviek na vedecké a technické, obchodné a personálne zručnosti absolventov škôl – inžinierov a vedcov chémie ako ich budúcich zamestnancov a na ich základe národné vedecké tímy spracovali návrh zmien vo vybraných učebných plánoch tak, aby budúci absolventi spĺňali čo najširšie spektrum požiadaviek zamestnávateľov a ich zručnosti a vedomosti korešpondovali s neustále sa meniacim trhom práce,“ vysvetlila Silvia Surová.

 

Zdôraznila, že v Slovenskej republike bola partnerom zo vzdelávacej sféry FCHPT STU, ktorá navrhla na zmenu program „Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve“. Zmeny boli zamerané predovšetkým na rozvoj manažérskych, ekonomických a soft skills zručností študentov, ktorí by okrem odbornej spôsobilosti v chémii mali ovládať aj riadenie a manažment podnikov. Nová akreditácia  by mala vstúpiť do platnosti od začiatku školského roka 2018/2019.

 

,,Veľká váha sa kladie na rozšírenie praktickej prípravy študentov, na odbornú prax priamo v podnikoch, ktorá by sa mala v budúcnosti stať samozrejmosťou. Podobne to vidia odborníci aj v Českej republike, kde zavádzanie spolupráce medzi školou a podnikmi tvorí podstatnú časť zmien, ktoré prináša projekt Innochem. Okrem toho na Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, v súlade s výsledkami SQA analýzy, navrhli zmenu štruktúry bakalárskeho štúdia, ktoré bude tvorené 3 študijnými programami zameranými na osobitné aspekty energetiky, palív a životného prostredia. Súčasné študijné plány chemického inžinierstva Národnej technickej univerzity Atény (National Technical University of Athens – NTUA), ktoré boli vybrané pre inováciu, sú 5-ročný diplomový program – Chemické inžinierstvo a dva medzirezortné programy postgraduálneho štúdia: Materiálová veda a inžinierstvo a Výpočtové inžinierstvo,“ vymenovala S.Surová.

 

Okrem zmeny študijných plánov vyvinuli školy iniciatívu aj v iných oblastiach, napr. na FCHTP STU to bolo zapojenie odborníkov z praxe do prednášok, rozšírenie ponúk na absolvovanie odbornej praxe a brigád v MSP nielen počas leta, ale aj počas semestra, rozšírenie tém záverečných prác študentov na témy z praxe, motivovanie študentov oceňovaním najlepších záverečných prác a prác v rámci študentskej vedeckej a odbornej činnosti podnikmi z oblasti chemického a farmaceutického priemyslu, podpora zahraničných mobilít študentov, podchytenie talentovaných študentov cez študentský klub Sokrates.

 

Projekt InnoChem tak predstavuje úspešnú spoluprácu medzi vysokými školami a podnikateľským prostredím, ktorá prinesie pozitívne vplyvy nielen na trhu práce, ale aj na kvalitu poskytovaných služieb a inovatívneho prostredia predovšetkým v MSP.

 

Pozitívne dopady výsledkov projektu:

 

Projekt pomôže zvládnuť zmeny v priemysle, ekonomickom prostredí a v technológiách.

Vysoké školy a zamestnávatelia majú zadefinovaný postup pre rozvoj rozhodujúcich kompetencií a invenčného myslenia mladých inovátorov.

Zlepšia sa šance absolventov vysokých škôl a univerzít nájsť si zaujímavé zamestnanie.

Zvýši sa kreativita a inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní prostredníctvom spolupráce zamestnávateľov a vysokých škôl.

Vytvorili sa lepšie predpoklady pre rozvoj MSP a využitie investičných príležitostí, čím sa zlepšia podmienky na rast chemického a farmaceutického priemyslu.

 

Partneri projektu:

 

Vedúci partner: Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR)

Partneri: Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU, FCHPT), Bratislava; Európske  združenie chemického priemyslu (CEFIC), Brusel;

Národná technická univerzita v Aténach (NTUA), Atény; Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), Praha; Helénsky zväz chemického priemyslu (HACI), Atény;

Česká technologická platforma pre udržateľnú Chémiu (SusChem), Praha.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Liptovský Mikuláš, Bobrovec, Demänová, Kvačany, Liptovský Ján, Liptovská Mara, Liptovská Sielnica, Trstené, Závažná Poruba
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang